Западно Казахстанский инженерно-технологический колледж, г. Уральск

     Батыс ?аза?стан инженерлік – технологиялы? колледжі 2000 жылы ??рылды.

Колледжді? ал?а ?ой?ан ма?саты – е?бек нары?ы мен ?о?амды? ?мірді? т?рлі салаларында б?гінгі к?н талабына сай б?секеге ?абілетті, к?сіби білімді мамандар даярлау болып табылады. ?азіргі та?да колледжде техникалы?, м?най-газ ісі, экология, ауыл шаруашылы?ы ж?не экономика салалары негізінде 27 маманды? бойынша мамандар даярланады. Сондай-а? колледжде к?ндізгі ж?не сырттай о?у нысаны бойынша негізгі жалпы білім ж?не жалпы орта білім негізінде студенттер білім алуда. Сонымен ?атар колледжімізде жо?ары білікті, студенттерге сапалы білім беруді ж?не оларды? шы?армашылы? ?абілетін дамытуды ма?сат еткен 121 о?ытушы ?ызмет ат?арады.

Батыс ?аза?стан инженерлік-технологиялы? колледжіні? о?ытушыларыны? сапа ??рамы:

• 5 о?ытушы – ?ылым кандидаты

• 12 о?ытушы - магистр

• 9 о?ытушы - жо?ары санатты

• 30 о?ытушы – бірінші санатты

• 22 о?ытушы – екінші санатты

• 1 о?ытушы - к?сіптік – техникалы? білім беру ісіні? озы? ?ызметкері

Сондай-а? магистратурада ?р т?рлі маманды?тар бойынша 6 о?ытушы білім алуда.

Скачать прайс

Контакты: